Üyelik Hükümleri

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

ÜYELİK

1. Derneğe; Vergi  Baş  Müfettişleri, Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları üye olabilirler.

2. Vergi Baş Müfettişliği, Vergi Müfettişliği veya Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğinden çekilme ya da emekli olma nedeniyle ayrılanlar onursal üye olabilirler.

3. Dernek üyesi bulunan Vergi Baş Müfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının, bu görevlerinden çıkarılma dışında ayrılmaları durumunda dernek üyelikleri asli üyelikten onursal üyeliğe geçer. Ancak, Vergi Müfettiş veya Vergi Müfettiş Yardımcısı, görevinden ayrıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde dernek asil üyeliğinin devam etmesi yönünde üyesi bulunduğu şube ve/veya genel merkez yönetim kuruluna başvuruda bulunursa, ilgili yönetim kurulunun olumlu görüşü ile dernek asil üyeliği devam eder.

4. Üyelik için, şube olan illerde şubelere, şube bulunmayan illerde ise Dernek Genel Merkezine yazılı başvuru yapılır.

5. Yazılı başvuruda, mesleki durumun bildirilmesi ve Tüzük hükümlerinin okunduğunun ve kabul edildiğinin belirtilmesi gerekir.

6. Başvuru dernek genel merkezine yapılmış ise Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu, şubeye yapılmış ise Şube Yönetim Kurulu tarafından en çok otuz gün içinde karara bağlanır. Sonuç ilgiliye yazı ile bildirilir. İlgili Yönetim Kurulunun kararı olumsuz ise gerekçe içermek zorundadır.

7. Üyelik sıfatının başlangıcı, yönetim kurulu karar tarihidir.

8. Şubeler kendisine yapılan üyelik başvurularından, üyeliği kabul edilenleri en geç üç gün içerisinde Dernek Genel Merkezine bildirmek zorundadır.

9. Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir.

10. Dernek organlarında görev alabilmek için üye olmak zorunludur.

11. Üyelikten çıkanlar tekrar üyelik başvurusunda bulunabilirler.

12. Üyelikten çıkarılanların, çıkarma tarihinden itibaren iki yıl, üyelik başvurusu reddedilenlerin ise red tarihinden itibaren bir yıl içerisinde üyelik başvuruları kabul edilmez.

13. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

14. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Vergi Müfettişliği mesleği ile Vergi Müfettişleri Derneğine olumlu katkısı olan kişilere fahri üyelik verebilir. Fahri üyeler, dernek organlarında görev alamaz, dernek ödentisi ödemez, oy kullanamaz, ancak genel kurula izleyici olarak katılabilirler.
 

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÜYELİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ

1. Üyeler diledikleri zaman dernek üyeliğinden çıkabilirler.

2. Üyelikten çıkmak için yazılı başvurunun derneğe iletilmesi gerekir.

3. Üyelikten ayrılma, isteğin gerçeğe uygunluğunun yönetim kurulu tarafından saptanması ile bildirimin derneğe ulaştığı tarih itibariyle gerçekleşmiş sayılır.

4. Üyenin ölümü halinde üyeliği ölüm tarihi itibariyle kendiliğinden sona erer.

5. Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği, kaybetme tarihi itibariyle kendiliğinden sona erer.

6. Dernekten çıkan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Üyelerden;

  • Derneğin amaç ve çalışmalarına aykırı hareket edenler
  • Üyelik koşullarını taşımadıkları veya kaybettikleri anlaşılanlar;
  • Vergi Müfettişliği mesleğine yakışmayan durum ve davranışlarda bulunanlar;
  • Özürsüz olarak çalışma ve toplantılara katılmayanlar ve ilgisiz kalanlar;
  • Dernek yetkili organları tarafından verilen görevleri özürsüz olarak yapmayanlar ve görev almaktan kaçınanlar ile alınan kararlara aykırı davrananlar;
  • Derneğin onur ve saygınlığını zedeleyenler;
  • Dernek ödentilerini süresinde yatırmayanlardan, yönetim kurulu tarafından yazılı olarak yapılan uyarıya rağmen altmış gün içerisinde ödeme yapmayanlar; Üyelikten çıkarılırlar.

1. Dernek üyeliğinden çıkarma kararı, şubelerin bulunduğu yerde Şube Yönetim Kurulu kararı ile, şube bulunmayan yerlerde ise Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile olur.

2. Üyenin dernek üyeliğinden çıkarılması için durumunun değerlendirilmesi amacıyla; Üye şube üyesi ise ilgili şube başkanı veya şube yönetim kurulu üye sayısının üçte birinin; Üye doğrudan genel merkez üyesi ise dernek genel başkanı veya yönetim kurulu üye tam sayısının üçte birinin Veya dernek üyelerinden en az yedi üyenin yazılı isteği üzerine yönetim kuruluna sevk yapılabilir.

3. Yönetim Kurulu, sevk edilen üye hakkındaki kararını bir ay içerisinde verir.

4. Üyelikten çıkarma konusunda karar yeter sayısı yönetim kurulu üye tam sayısının üçte ikisidir.

5. Üyelikten çıkarma kararı ilgili kişiye yazı ile tebliğ edilir ve karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

6. Üyelikten çıkarma kararlarına karşı, çıkarılan üye kararın tebliğ tarihinden ibaren onbeş gün içerisinde yönetim kuruluna itiraz edebilir.

7. Yapılan itiraz üzerine yönetim kurulu, üyenin çalıştığı yerde görev yapan en kıdemli üç üyeden oluşacak bir Disiplin Komitesi kurar. Üyenin çalıştığı yerde yeterli sayıda dernek üyesi bulunmaması durumunda, üyenin çalıştığı yere en yakın şube veya genel merkezin bulunduğu yerde çalışan en kıdemli üyeler disiplin komitesi olarak belirlenir. Yönetim kurulu üyenin durumunu bu komiteye havale eder.

8. Disiplin komitesi, üç ay içerisinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapar ve sonucunu bir rapor halinde yönetim kuruluna sunar.

9. Yönetim kurulu, Disiplin Komitesinden gelen raporu da dikkate alarak üyenin durumunu görüşür. Yapacağı gizli oylama sonucunda üçte iki çoğunlukla çıkarma kararı alınır ise bu karar üyeye yazı ile bildirilir.

10. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bir ay içerisinde yeniden itirazda bulunup, durumunun Genel Kurulda görüşülmesini isteyebilir.

11. Yönetim Kurulu kendisine yapılan ve Genel Kurulda görüşülmesi istenilen çıkarma kararlarını ilk Genel Kurul gündemine alır ve çıkarma kararı Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır.

12. Üyelikten çıkarma kararına itiraz edilmesi, itirazın Genel kurulda görüşülüp karara bağlanıncaya kadar üyelik hak ve sorumluluklarının devamını sağlar.

13. Genel kurulda çıkarma kararı verilir ise karar kesinleşir ve üyenin kaydı Genel Kurul tarihinden itibaren silinir.

14. Genel Kurula bir ay kala üyelikten çıkarma kararı verilemez.

15. Üyelikten çıkarılan kişi üye olduğu döneme ilişkin ödentilerini ödemekle yükümlüdür. Aksi durumda yasal yollara başvurulabilir.
 

ÜYELERİN HAKLARI

1. Üyeler eşit haklara sahiptirler.

2. Üyeler arasında aile, cinsiyet, dil, din ırk, mesleki sınıf ve derece, mezhep, renk, sınıf ve zümre gibi herhangi bir fark gözetilemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu nedenlerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

3. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma, organlarında yer alma hakkı vardır.

4. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; vekaleten oy kullanılamaz.

5. Hiçbir üye, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

6. Ödenti borcu bulunan üyeler, üyelik haklarını kullanamaz.

7. Dernek'ten çıkan, çıkarılan veya üyeliği kendiliğinden sona erenler, Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

8. Onursal üye olanlar genel kurullarda toplantı ve görüşmelere katılmakla birlikte oy kullanamazlar, yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, bu organlar dışında oluşturulacak çalışma ve danışma organ ve komitelerinde görev alabilirler.

 

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Onursal üyeler hariç, her üye, aylık ödentiyi ödemekle yükümlüdür.

2. Onursal üyeler istemeleri halinde aylık ödentiyi ödeyebilirler.

3. Aylık ödentiler ilgili olduğu ay içinde ödenir.

4. Üye isterse, içinde bulunulan yılın son ayına kadar olan ödentiyi bir seferde ödeyebilir.

5. Üyeler dernek amaçları doğrultusunda çalışmak, dernek organları tarafından alınan kararlara uymak, dernek organları tarafından verilen görevleri yapmak ve vergi müfettişliğinin ve dernek üyeliğinin vakarına yakışır davranışlarda bulunmak zorundadırlar.