Yönetim Hükümleri

YÖNETİM HÜKÜMLERİ

ORGANLAR VE HÜKÜMLER

1. Derneğin zorunlu organları şunlardır:

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu

2. Gerek görüldüğünde, genel kurul tarafından zorunlu olmayan organlar kurulabilir.

3. Zorunlu olmayan organların yetki, görev, oluşum ve üye sayısı genel kurul tarafından belirlenir.

4. Zorunlu olmayan organlara, zorunlu organların görev ve yetkileri devredilemez.

5. Zorunlu organlardaki görevler ile zorunlu olmayan organlardaki görevler birbiriyle bağdaşmaz.

6. Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelikleri ile denetim kurulu asıl ve yedek üyelikleri bağdaşmayan görevlerdir.

7. Zorunlu olmayan birden fazla organda görev alınabilir.

8. Zorunlu olmayan organlarda Onursal üyeler de görev alabilir. Ancak bu üyeler anılan organlarda unvanlı görevlerde bulunamaz.

9. Zorunlu Organlarda görev aldıktan sonra meslekten ayrılma halinde, organ üyeliği sona erer.

 

GENEL KURUL

1. Dernek Genel Kurulu, Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

2. Genel Kurul, iki yılda bir Mayıs ayı içinde dernek genel merkezinin bulunduğu yerde üyelerinin katılımı ile toplanır ve çalışmalarına başlar.

 

GENEL KURUL TOPLANTISI VE ÇAĞRI YÖNTEMİ

1. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

2. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

3. Toplantıya çağrıda, toplantı tarihinde çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

4. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

5. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.

6. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

7. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

8. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

1. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi, toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

2. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler ve konuklar toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

3. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

4. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda da yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

5. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin en az salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi söz konusu ise en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.

6. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere zorunlu organlarda yer almayan üyeler arasından, bir başkan ve bir başkan vekili ile bir yazman el kaldırmak suretiyle yapılan oylama ile seçilerek üç kişilik divan kurulu oluşturulur.

7. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan kuruluna kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur.

8. Dernek organlarına yapılan seçimler, gizli oy açık tasnif ilkelerine göre sonuçlandırılır. Diğer konularda ise açık oylama yapılır. Oylarda eşitlik durumunda ad çekme yoluna gidilir.

9. Seçimlerde çarşaf liste sistemi uygulanır.

10. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

11. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

12. Divan kurulu oluşturulduktan sonra, ancak gündeme geçilmeden önce toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların da, gündeme alınması zorunludur.

13. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

14. Genel kurulda her üyenin her oylamada bir oy hakkı vardır ve üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

15. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan kurulu tarafından imzalanır.

16. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

17. Mahkemece kayyım atanması veya 4721 sayılı Medeni Yasa'nın 75'incimaddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması durumunda, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler, bu kişiler tarafından yerine getirilir

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

1. Dernek Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesi mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlanacak kadar önemli ve zorunlu olan konularda aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca dernek genel kurulu, yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

 • Dernek üye sayısının (1/5)'inin konu için yönetim kuruluna yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu.
 • Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda (2/3 ) oy çoğunluğu ile alacağı kararı.
 • Denetim Kurulunun, dernek hesap ve işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı.

2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve toplantıya neden olan konu görüşülüp karara bağlanır.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Genel kurul, Derneğin en büyük karar organıdır.

2. Aşağıda yazılı konular yalnızca Genel Kurul'ca görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarını seçmek,
 • Dernek Tüzüğü değişikliğini görüşüp karar bağlamak,
 • Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 • Organları denetlemek ve onları haklı nedenlerle her zaman görevden almak,
 • Gerekli taşınmaz malları satın almak, kiralamak, irtifak ve intifa hakkı tesis etmek veya mevcut taşınmaz malları satmak, kiralamak, ipotek hakkı tesis etmek konularında yönetim kuruluna yetki vermek,
 • Amaçları doğrultusunda bir federasyona katılmak veya ayrılmak,
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak
 • katılmak yahut üyelikten ayrılmak,
 • Derneğin feshine ve mallarının nasıl dağıtılacağına ilişkin karar vermek,
 • Derneğin yurtiçinde ve/veya yurt dışında şube açılmasına veya açılan şubenin kapatılmasına karar vermek,
 • Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

 

YÖNETİM KURULU OLUŞUMU VE ÇALIŞMA İLKELERİ

1. Yönetim kurulu, 7 (yedi) asıl ve 7 (yedi) yedek üyeden oluşur.

2. Yönetim kurulunun görev süresi, bir olağan genel kurul dönemi olan iki yıldır.

3. Yönetim Kurulu asıl üyeleri, seçimden sonraki ilk toplantıda, kendi içlerinden bir başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçerler.

4. Başkan yardımcılarının sayısı ve aralarındaki işbölümü ile genel sekreter ve saymanın görevleri, yönetim kurulu tarafından belirlenir.

5. Başkanlık, başkan yardımcılıkları genel sekreterlik veya saymanlığın, herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, yönetim kurulu toplanarak boşalan görev için aynı yöntemle seçim yapar.

6. Yönetim Kurulu aksi öngörülmedikçe, salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

7. Yönetim kurulu ayda en az bir kez, dernek yerleşim yerinde veya yönetim kurulu kararı ile ya da başkanın göstereceği yerde önceden belirlenen gün ve saatte kendiliğinden toplanır.

8. Yönetim Kurulu, başkan veya yönetim kurulu üyelerinin üçte birisinin (1/3) yazılı isteği ile başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

9. Yönetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, mevcut asıl ve yedek üyelerin katılımıyla yapılacak toplantıda, boşalan asıl üyelikler yerine yedek üyeler arasından gizli oy yöntemiyle seçim yapılır. Oylamada eşitlik olursa, eşitlik bozulana kadar seçime devam edilir.

10. Yönetim kurulu üye sayısı, dokuzuncu fıkra uyarınca seçim yapılsa bile boşalmalar nedeniyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından, bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, dernek üyelerinden birinin istemi üzerine, sulh yargıcı, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

1. Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini yasalara ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

2. Yönetim kurulu, başkan tarafından temsil edilir.

3. Basın yayın organlarına ve kamuoyuna açıklamalar, başkan veya yetkilendireceği yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılır.

4. Yönetim kurulu;

 • Tüzükte belirtilen ve ayrıca açıkça genel kurulun görevine girmeyen konularda kararlar alır.
 • Genel kurul tarafından oluşturulan zorunlu olmayan organlar veya yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, gerek görmesi durumunda genel kurula sunar.
 • Tüzük değişikliği tasarılarını, yine kesin hesap ve bilanço tasarılarının, genel kurul kararı ile yürürlüğe girecek önerilerinin hazırlığını yapar.
 • Yıllık ve dönemsel çalışma programı ile bütçe taslağını oluşturarak genel kurula sunar.
 • Derneğin bütün defter ve kayıtlarını tutar.
 • Yazılı, görsel, işitsel ve elektronik iletişim araçları yoluyla yayın yapılmasına, çalışmaları ve görüşlerinin duyurulmasına karar verir.
 • Genel kurulda alınan kararları uygular.
 • Genel kurulda alınan kararları üyelere duyurur.
 • Derneğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmaları bulunanlara ödüller verebilir.
 • Dernek Başkanının önerisi üzerine üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, bu Ana Tüzük Hükümleri ve Genel Kurul Kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezalı işlemleri yapar, (k) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptar, üyelere duyurur. (I) Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanların atamasını yapar ve gereğinde işlerine son verir.
 • Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek mal varlığını teslim alır ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim eder.
 • Üye aidatlarını tespit eder ve toplar.
 • Dernek şubelerinin açılabilmesi için şube kurucularına yetki verir. Şube açılma işlemlerini ve hesaplarını denetler.
 • Dernek tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslar arası faaliyette ve işbirliğinde bulunmak ve bunlarla işbirliği yapmak için Genel Kurula rapor sunmak üzere gerekli çalışmaları yapar.
 • Derneğin amaç ve çalışma konularında gerekli çalışma ve araştırmalar yapmak üzere kurul, komite, komisyon, alt komisyon veya benzeri adlarla çalışma grupları kurabilir, (r) Mevzuatın ve tüzüğün, kendisine verdiği diğer işleri yapar.

5. Yönetim kurulu, başkanı veya üyelerinden birisini görevlendirmek suretiyle, Vergi Müfettişlerinin ve mesleğinin yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak amacıylaidari birimlere gerekli başvuruları yapabilir ve adli ve idari yargı mercileri önünde dava açabilir.

6. Yönetim kurulu, iş ve işlemleri nedeniyle genel kurula karşı sorumludur.

 

DENETİM KURULU OLUŞUMU, ÇALIŞMA İLKELERİ VE İÇ DENETİM ESASI

1. Denetim kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

2. Denetim kurulunun görev süresi, bir olağan genel kurul dönemidir.

3. Denetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantıda kendi içinden bir başkan seçer.

4. Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması durumunda, denetim kurulu aynı yöntemle yeni bir başkan seçer.

5. Denetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler boşalan asil üyeliklerin yerini alır.

6. Denetim kurulu yılda bir defa başkanının çağrısı üzerine toplanır ve mevzuat ve Tüzük gereğince denetimlerini yapar ve denetim sonucunu rapora bağlar. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.

7. Dernekte iç denetim esası geçerlidir.

8. Dernekte, genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, yönetim kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bu durum, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

DENETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

1. Denetim kurulu;

 • Derneğin, amaçları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,
 • Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve yöntemlere göre ve yılda bir defa denetler ve denetim sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

2. Derneğin iç denetimi, denetim kurulu tarafından yerine getirilir.

3. Denetim kurulu, yönetim kurulu başkanı davet ettiği takdirde, kesin hesap ve bilançonun, bütçe tasarısının ve raporların görüşüleceği toplantılara da katılmakla görevlidir.

4. Denetim kurulu hesaplarda bir yolsuzluk saptadığında, yönetim kurulundan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını yazılı olarak talep eder.

5. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, denetim amaçlarına yönelik olarak denetim kurulunun her türlü isteklerinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

ŞUBELERİN KURULUŞU

1. Dernek Genel Kurulunun kararı ile İl merkezlerinde şubeler açılabilir.

2. Şube açılabilmesi için Dernek genel kurulunda, yönetim kurulu veya toplantıya katılan üyelerden en az on (10) üyenin yazılı teklifi üzerine katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir.

3. Genel kurul kararı üzerine, Genel Merkez Yönetim Kurulu şube kuruluşu için şubenin bulunduğu ilde görevli dernek üyelerinden üçünü görevlendirir.

4. Şube kurma görevi verilen üç üye, bir ay içinde mevzuata uyun olarak gerekli işlemleri tamamlayıp şubenin açılacağı mülki idare amirliğine başvurusunu yapar.

5. Kurucular kurulu ilk Genel Kurul Toplantı tarihine kadar yönetim kurulu görevini de yapar.

6. İlk Genel Kurul şubenin kuruluşundan itibaren en geç altı ay içinde yapılır.

7. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulları ile de görüşerek Şubelere bağlı illeri tespit eder.

8. Şube açılan il ile şubeye bağlı illerde bulunan dernek üyeleri şube üyesi olurlar.

9. Şube bulunmayan illerde Genel Merkez Yönetim Kurulunca, üye vergi müfettişlerinden dernek temsilcileri görevlendirilebilir.

10. Dernek temsilcileri bulundukları ilde dernek üyeleri ile dernek genel merkez ve şube yönetim kurulu arasında iletişimi sağlar ve derneği temsil eder.

11. Dernek temsilcileri, Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde görev yaparlar.

 

ŞUBE ORGANLARI

1. Şubenin zorunlu organları şunlardır:

 • Şube Genel Kurul
 • Şube Yönetim Kurulu
 • Şube Denetim Kurulu

2. Gerek görüldüğünde, Şube genel kurul tarafından Tüzüğün 11.maddesindeki esaslar çerçevesinde şubenin bulunduğu ilin özelliğine göre zorunlu olmayan organlar kurulabilir.

 

ŞUBE GENEL KURULU

1. Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı üyelerden oluşur.

2. Şube Genel Kurulu, iki yılda bir Dernek Genel Kurulunun olağan toplantı yılında Şubat ayı içinde dernek şube merkezinin bulunduğu yerde üyelerinin katılımı ile toplanır ve çalışmalarına başlar.

3. Yeni kurulan Şube, İlk Genel Kurul toplantısını yaptıktan sonraki olağan genel kurul toplantısını Genel Merkez Genel Kurulunun olağan toplantı yılında ve Şubat ayında yapar.

 

ŞUBE GENEL KURUL TOPLANTISI VE ÇAĞRI YÖNTEMİ

Tüzüğün 13.maddesinde dernek genel kurulu için genel merkez yönetim kurulu tarafından yapılacak işlemler, şube genel kurulu toplanması ve çağrısı için şube yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir.

 

ŞUBE GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

1. Şube Genel Kurulu, göre v konularıyla ilgili olarak Tüzüğün 14.maddesinde belirlenen ilkeler çerçevesinde toplanır.

2. Tüzüğün 14.maddesinde, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılması gereken iş ve işlemler şube genel kurulunda şube yönetim kurulu tarafından yapılır.

 

ŞUBE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

1. Şube Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesi mümkün olamayacak yada bir an önce görüşülmesinde yarar sağlanacak kadar önemli ve zorunlu olan konularda, Tüzüğün 15.maddesinde belirtilen esaslara göre şube genel kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.

2. Tüzüğün 15.maddesinde Dernek Genel Merkez Yönetim Kuruluna verilen görev ve yetkiler, şube genel kurulu için Şube Yönetim Kuruluna verilmiş sayılır.

 

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

1. Şube organlarını seçmek,

2. Şubelerin diğer organlarının raporlarını görüşmek,

3. Şube bütçesi ve hesaplarını görüşmek ve karara bağlamak,

4. Dernek tüzüğünde gerekli görülen değişiklik tekliflerini hazırlamak,

5. Mevzuat ve tüzükte şube genel kurulunca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine yapmak.

 

ŞUBE YÖNETİM KURULU OLUŞUMU VE ÇALIŞMA İLKELERİ

1. Şube Yönetim Kurulu, 7 (yedi) asıl 7 (yedi) yedek üyeden oluşur.

2. Şube Yönetim kurulunun görev süresi, bir olağan genel kurul dönemi olan iki yıldır.

3. Şube Yönetim Kurulu asıl üyeleri, seçimden sonraki ilk toplantıda, kendi içlerinden bir Şube Başkanı, yeteri kadar Şube Başkan Yardımcısı, bir Şube Genel Sekreteri ve bir Şube Saymanı seçerler.

4. Şube Başkan yardımcılarının sayısı ve aralarındaki işbölümü ile şube genel sekreteri ve şube saymanının görevleri, şube yönetim kurulu tarafından belirlenir.

5. Şube yönetim kurulunda Başkanlık, başkan yardımcılıkları genel sekreterlik veya saymanlığın, herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, şube yönetim kurulu toplanarak boşalan görev için aynı yöntemle seçim yapar.

6. Şube Yönetim Kurulu aksi öngörülmedikçe, salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

7. Şube Yönetim Kurulu ayda en az bir kez, şube yerleşim yerinde veya şube yönetim kurulu kararı ile ya da başkanın göstereceği yerde önceden belirlenen gün ve saatte kendiliğinden toplanır.

8. Şube yönetim kurulu, Şube Başkanı veya şube yönetim kurulu üyelerinin üçte birisinin (1/3) yazılı talebi ile şube başkanı tarafından olağanüstü toplanır.

9. Şube Yönetim Kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, mevcut asıl ve yedek üyelerin katılımıyla yapılacak toplantıda, boşalan asıl üyelikler yerine yedek üyeler arasından gizli oy yöntemiyle seçim yapılır. Oylamada eşitlik olursa, eşitlik bozulana kadar seçime devam edilir.

10. Yönetim kurulu üye sayısı, dokuzuncu fıkra uyarınca seçim yapılsa bile boşalmalar nedeniyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; şube genel kurulu, kalan şube yönetim kurulu üyeleri veya şube denetim kurulu tarafından, bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, dernek şube üyelerinden birinin istemi üzerine, sulh yargıcı, üç üyeyi şube genel kurulunu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Şube yönetim kurulu, dernek şubesinin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini yasalara, dernek tüzüğüne ve genel merkez yönetim kurulunun aldığı kararlara uygun olarak yerine getirir.

2. Şube yönetim kurulu, şube başkan tarafından temsil edilir.

3. Basın yayın organlarına ve kamuoyuna açıklamalar, şube başkanı veya yetkilendireceği şube yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılır.

4. Şube yönetim kurulu;

 • Tüzükte belirtilen ve ayrıca açıkça şube genel kurulu ve dernek genel merkezinin görevine girmeyen konularda kararlar alır.
 • Şube genel kurulu tarafından oluşturulan zorunlu olmayan organlar veya şube yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, gerek görmesi durumunda şube genel kuruluna sunar.
 • Şube kesin hesap ve bilanço tasarılarının, şube genel kurul kararı ile yürürlüğe girecek önerilerinin hazırlığını yapar.
 • Şubenin yıllık ve dönemsel çalışma programı ile bütçe taslağını oluşturarak genel kurula sunar.
 • Şubenin bütün defter ve kayıtlarını tutar.
 • Şube genel kurulunda alınan kararları üyelere duyuru ve uygular.
 • Şube başkanının önerisi üzerine üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, bu Ana Tüzük Hükümleri ve Genel Kurul Kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezalı işlemleri yapar.
 • Şube Genel Kurul Toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptar ve üyelere duyurur.
 • Şubenin işlerini yürütecek personel ve danışmanların atamasını yapar ve gereğinde işlerine son verir.
 • Geçen çalışma dönemi sorumlusu Şube Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği şube mal varlığını teslim alır ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi şube yönetim kuruluna teslim eder.
 • Derneğin amacına uygun olarak dernek faaliyetlerinin yürütülmesinde Genel merkez yönetim kuruluna görüş sunar ve genel merkez ile birlikte veya şube olarak faaliyette bulunur.
 • Şube ile dernek genel merkezi arasında bağlantı ve işbirliği sağlamak üzere ilişki ve haberleşmeyi sürdürür.
 • Mevzuatın ve tüzüğün, kendisine verdiği diğer işleri yapar.

5. Şube yönetim kurulu kararlarının bir örneği bir ay içinde, dernek genel merkezine gönderilir.

6. Şube Yıllık çalışma raporunun beş adedi, Şube Genel Kurul toplantısından 7 (yedi) gün, Dernek Genel Kurulundan 15 (on beş) gün önce Genel Merkeze gönderilir.

7. Şube Yönetim Kurulu, iş ve işlemleri nedeniyle şube genel kuruluna ve Genel Merkez Yönetim kuruluna karşı sorumludur.

 

ŞUBE DENETİM KURULU OLUŞUMU, ÇALIŞMA İLKELERİ VE İÇ DENETİM ESASI

1. Şube Denetim Kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

2. Şube denetim kurulunun görev süresi, bir olağan genel kurul dönemidir.

3. Şube denetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantıda kendi içinden bir başkan seçer.

4. Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması durumunda, denetim kurulu aynı yöntemle yeni bir başkan seçer.

5. Şube denetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler boşalan asıl üyeliklerin yerini alır.

6. Şube denetim kurulu yılda bir defa başkanının çağrısı üzerine toplanır ve mevzuat ve Tüzük gereğince denetimlerini yapar ve denetim sonucunu rapora bağlar. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.

7. Şubelerde de iç denetim esası geçerlidir.

8. Şubelerde, şube genel kurulu, şube yönetim kurulu veya şube denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, şube yönetim kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bu durum şube denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Şube Denetim Kurulu;

 • Dernek şubesinin, Derneğin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,
 • Şube Defter, hesap ve kayıtlarının mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını,

Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve yöntemlere göre ve yılda bir defa denetler ve denetim sonuçlarını bir raporla şube yönetim kuruluna ve toplandığında şube genel kurulana sunar.

2. Dernek şubesinin iç denetimi, şube denetim kurulu tarafından yerine getirilir.

3. Şube denetim kurulu, şube yönetim kurulu başkanı davet ettiği takdirde, kesin hesap ve bilançonun, bütçe tasarısının ve raporların görüşüleceği toplantılara da katılmakla görevlidir.

4. Şube denetim kurulu, hesaplarda bir yolsuzluk saptadığında, şube yönetim kurulundan, şube genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmasını yazılı olarak talep eder.

5. Şube denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek şube yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, denetim amaçlarına yönelik olarak şube denetim kurulunun her türlü isteklerinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

ŞUBELERİN FESHİ VE MAL VARLIKLARININ TASFİYE ŞEKLİ

1. Şube Genel Kurul Kararıyla Fesih:

 • Şube Genel Kurulu her zaman şubenin feshine karar verebilir.
 • Şube Genel Kurulunun şubenin feshine karar verebilmesi için Şube bulunan ile bağlı asil üyelerin (Şubeye bağlı iller varsa buradaki üyeler dahil) en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.
 • İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamak üzere fesih konusu görüşülebilir.
 • Fesih konusu kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

2. Dernek Genel Kurul Kararıyla Fesih:

 • Dernek Genel Kurulu her zaman dernek şubesinin feshine karar verebilir.
 • Dernek Genel Kurulunun, şubenin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.
 • İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamak üzere fesih konusu görüşülebilir.
 • Fesih konusu kararının, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

3. Şubenin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, tüm mal varlığı Dernek Genel

Merkezinin tasarrufuna geçer.

 

DERNEK GENEL MERKEZ İLE ŞUBE YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İÇİN ORTAK HÜKÜMLER

1. Dernek genel merkez ile şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri tüzük hükümleri gereğince yapılan toplantılara katılmak zorundadırlar.

2. Dernek genel merkez ile şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya yada özürlü olsa dahi bir yıl içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.

3. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine tüzük hükümlerine göre yedek üyelerden birisi bir hafta içinde asil üyeliğe seçilir.

 

ŞUBELERİN, DERNEK MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ

Şube Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Merkez Genel Kurulunda en üst düzeyde temsil edilirler ve istemeleri halinde faaliyetleri ve düşüncelerini Genel Kurula bildirebilirler. (2) Şubelere bağlı üyeler Merkez genel kurulunda üyelere ait tüm haklara sahiptirler. Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.