Mali Hükümler

MALİ HÜKÜMLER

DERNEK GELİRLERİ

1. Üyelik Ödentileri,

  • Dernek, Giriş Ödentisi adı altında bir kereye mahsus olmak üzere ödenti alabilir,
  • Dernek Üyelerinden Aylık Üyelik Ödentisi adı altında sürekli olarak ödenti alır.
  • Dernek üyelik ödentisi ile derneğe giriş ödentisi Dernek Genel Merkez Yönetim kurulu tarafından oy çoğunluğu ile belirlenir.
  • Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu derneğe giriş ödentisi alınmaması yönünde karar alabilir.
  • Dernek şubeleri, şube üyelerinden Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda üyelik ödentisi alırlar.
  • Şube üyeleri, ödentilerini şubeye öderler.
  • Onursal üyeler isterlerse aylık üyelik ödentisi ödeyebilirler.

2. Dernek amacına yönelik faaliyetler sonucu elde edilen gelirler,

3. Dernek malvarlığından elde edilen gelirler,

4. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5. Dernekçe kurulacak sandık ve lokallerden sağlanacak gelirler,

6. Bağış ve yardımlar,

7. Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

8. Yayınlar, Üyelere verilecek hediyelik eşyalardan (kimlik kartı, rozet ve anahtarlık gibi) elde edilecek gelirler,

9. Banka faizleri, yatırım ve fon gelirleri,

10. Diğer gelirler.

 

GELİRLERİN TOPLANMASINDA YÖNTEM

1. Gelirler alındı belgesi ile toplanır.

2. Gelirlerin Bankalar aracılığı ile toplanması durumunda banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

3. Gelirlerin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

4. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar Dernekler Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür ve düzenlenir.

5. Gelirleri toplayacak kişiler, yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

6. Kasada, yönetim kurulunun ihtiyaçları gözeterek belirleyeceği miktarı geçmeyecek nakit bulunur.

7. Paraların, yönetim kurulunca açılacak banka veya bankalardaki hesaplara yatırılması zorunludur.

8. Yardım ve bağışların kabulü, yönetim kurulu kararına bağlıdır. Yönetim kurulu, karar alırken, yardım veya bağış yapanın sıfat ve konumunu, yapılan yardım veya bağışın derneğin amaç ve ilkeleriyle bağdaşıp bağdaşmadığını titizlikle inceler.

9. Dernek gelirleri, giderleri ve bu konuda izleyeceği yöntemde, Dernekler Yönetmeliği hükümlerine uyar.

10. Dernek genel merkez yönetim kurulu gerekli görülen hallerde bankalar veya benzeri finans kuruluşlarından yasalar çerçevesinde kredi kullanabilir.

11. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

12. Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel Yasalarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

DERNEĞİN GİDERLERİ VE HARCAMA YÖNTEMİ

1. Dernek amaç ve faaliyetleri için mevzuatın ve Tüzük hükümlerinin yasaklamadığı her türlü gideri yapabilir.

2. Derneğin, her yıl sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerindeki bütün giderleri için yönetim kurulunun kararı gerekir.

3. Bankalardan çekilecek paralarla ilgili olarak düzenlenen belgeler, Dernek Başkanı-Sayman veya Genel Sekreter - Sayman tarafından birlikte imzalanır.

4. Dernek giderleri, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.

5. Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu düzenlenir.

6. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır.

7. Gider belgeleri, dernek tarafından bastırılır.

8. Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

KABUL EDİLEMEYECEK YARDIMLAR

1. Dernek, yardım kabul edilmesi kanunen yasaklanmış kişi ve/veya kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez.

2. Dernek yardım kabul etmesi yasaklanmış kişi ve/veya kuruluşlara her hangi bir yardımda bulunamaz.

 

MERKEZ VE ŞUBE ARASI MALİ İLİŞKİLER

1. Şubeler üyelerinden tahsil ettikleri aylık üyelik ödentilerinin @'ını (yüzde kırk) Dernek Genel Merkezine göndermek zorundadır.

2. Şubeler birbirinden borç alıp veremezler.

3. Dernek Genel Merkezi, mali sıkıntısı olan şubelere mali kaynak yaratarak faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olacağı gibi şube mali kaynaklarını Genel Merkez ve diğer bir şube ihtiyacı içinde kullanabilir.

 

ÜCRET VE YOLLUK

1. Dernek genel merkez ve şubelerin yönetim ve denetim kurullarında görev yapan üyelere, bu görevlerinden dolayı her hangi bir ücret ödemesi yapılamaz.

2. Dernek genel merkez ve şube yönetim ve denetim kurul üyeleri ile delegelere, dernekten veya dışarıdan görev verilenlere, görevlerinin zorunlu kıldığı seyahatler için her yıl Bütçe kanunlarında tespit edilen en yüksek Devlet memuru harcırahı tutarında günlük harcırah verilebilir.

3. Dernek genel merkezinde veya şube merkezlerinde yapılacak genel kurul ve/veya diğer toplantılar için üyelere, ikamet yerleri ile toplantı yeri arasındaki yol giderleri genel merkez ve/veya ilgili şube tarafından ödenebilir.

4. Ödemeler ilişkin, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

DEFTER VE KAYITLAR

1. Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.

2. Bu defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

 

TAŞINMAZ MAL EDİNME

1. Dernek genel merkez yönetim kurulu, dernek genel kurulundan almış olduğu yetkiyle taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir.

2. Dernek genel merkezi tarafından satın alınan, bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde merkezin bulunduğu mülki idare amirliğine bildirimde bulunulmalıdır.