Derneğin Faaliyetleri

DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Dernek, amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıda gösterilen faaliyetlerde bulunur.

1. Üyelerinin yasalardan doğan haklarını korumak ve yeni haklar ile kazanımlar elde edebilmek için, yasama, yürütme ve yargı organları nezdinde girişimlerde bulunmak, idari birimlere gerekli başvuruları yapmak ve adli ve idari yargı mercileri önünde dava açmak, çalışmalar yapmak, görüşler açıklamak, ilgili yerlere görüş ve önerilerde bulunmak ve kamuoyuna açıklamalarda bulunmak;

2. Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, bilgi iletişimini sağlamak ve bilgi birikiminden ilgili kamu ve özel kesimleri yararlandırmak için konferans, sempozyum, panel ve kurslar düzenlemek ve sonuçlarını yayınlamak,

3. Mesleki konularda kitap, dergi, gazete ve benzeri yayınlar çıkarmak. Ekonomi, maliye ve hukuk konularında araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu araştırma sonuçlarını yazılı ve görsel medyada yayımlamak, yayınlatmak. Yaptıkları çalışmalar ile ekonomi, maliye ve hukuk alanlarında katkı sağlayan, görüş belirten kişi ve kuruluşlara ödüller vermek, ödül verilecek kişi ve kuruluşları belirlemek amacıyla komiteler yada jüriler oluşturmak.. Ekonomi, maliye, hukuk ve sosyal konularda faaliyetlerde bulunmak üzere, ulusal ve/veya uluslararası kuruluşlar ve dernekler ile işbirliği yapmak, birlikte ortak projeler hazırlamak ve bu projeleri gerçekleştirmek.

4. Üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetler ile kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak, ağır zarar gören, muhtaç olan, evlenen üyelere, ölenin eş ve çocuklarına yardımda bulunmak amacıyla sandık kurmak,

5. Üyeler ile bunların eş ve çocuklarından misafir veya öğrenci olanlara kalacak yer sağlanmasında yardımcı olmak veya bu amaçla misafirhane ve yurtlar açmak,

6. Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek ve aralarındaki yardımlaşma dayanışma ve birliği sağlamak için gezi ve geceler tertiplemek, sportif faaliyetlerde bulunmak, yarışmalar düzenlemek ve bu amaçlarla kütüphane, okuma salonu, konaklama ve dinlenme yerleri ile lokal açmak ve işletmek,

7. Yeni üyelerin alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba harcamak,

8. Dernek içinde oluşturulacak komiteler yada uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etüdler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak,

9. Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar, yardımlaşma sandığı, tüketim, kredi ve yapı kooperatifleri kurmak,

10. Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın almak, kiralamak ve satmak; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koymak, işletmek ve her türlü inşaatı yaptırmak,

11.Yardım Toplama Kanunu ile bu Ana Tüzük Hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış almak ve vermek; koşullu yada koşulsuz vasiyetleri kabul etmek.