Mesleğe Giriş

VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİNE NASIL GİRİLİR?

Mesleğe, özel yarışma sınavıyla Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak girilmektedir. Sınava katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.
 • Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği Bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
 • Daha önce vergi müfettiş yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak.
 • Başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.
 • Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda, sınav duyurusunda belirtilecek ilgili puan türünden veya türlerinden yeterli puanı almış olmak.
 • Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.

Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımadıkları daha sonradan anlaşılan adayların giriş sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

GİRİŞ SINAVI

Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınavdır. Giriş sınav soruları aşağıda belirtilen konu gruplarından hazırlanır:

Maliye İktisat Hukuk İktisat
Maliye Teorisi ve Maliye Politikası Mikro ve Makro İktisat Anayasa Hukuku Genel Muhasebe
Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi İktisadi Düşünceler Tarihi İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı Şirketler Muhasebesi
Kamu Maliyesi Para Teorisi ve Politikası Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları Maliyet Muhasebesi
Türkiye Ekonomisi Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç) Mali Tablolar Analizi
Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar Borçlar Hukuku
Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç)

 

Sınavda, adayların mali, hukuki ve iktisadi olayları değerlendirmelerini, tartışmalarını, yorumlamalarını ve sorunlara çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilebilir.

Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak Sınav Kurulunca imzalanan bir tutanağa bağlanır.

Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notların 50’den, notlar ortalamasının da 65’den aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Giriş sınavının yazılı kısmını kazananlardan sözlü sınavdan önce, Sınav Başvuru Formunda yer alan beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.

 

SÖZLÜ SINAVIN YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun duyurulmasından en az 15 gün sonra ve yazılı sınav konularından yapılır.

2. Sözlü sınavlar, adayın;

 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
 • Genel yetenek ve genel kültürünün,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

3. Adayların ikinci fıkrada yazılı özelliklerinin her biri, Sınav Kurulu Başkan ve üyelerince 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.

4. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65’den az olmaması gerekir.

5. Sınav Kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

6. Sözlü sınav ile ilgili olarak, bu maddede yer alan hususlar dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

 

SINAV PUANI VE BAŞARI SIRALAMASININ TESPİT EDİLMESİ

Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

Giriş sınavı sonuçları, Sınav Kurulunca, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday tespit edilerek bir liste halinde tutanağa bağlanır.

Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.