Tüzüğümüz

1. Vergi Müfettişlerinin birlik ve beraberliğini, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek ve sağlamak

2. Vergi Müfettişlerinin ve mesleğinin yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak amacıyla idari birimlere gerekli başvuruları yapmak ve adli ve idari yargı mercileri önünde dava açmak

3. Mesleki bilgi birikimini ve bilgi paylaşımını artırmak

4. Mesleğin ortak gereksinimlerini gidermek

5. Meslek mensuplarının birbirleri ile ilişkilerinde mesleki kurallar ve etik değerler geliştirmek ve korumak

6. Maliye, ekonomi, muhasebe, hukuk ve diğer bilim dallarında inceleme ve araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak, bu konuda yayınlar hazırlamak

7. Vergi Müfettişlerinin mesleğe alınmaları, eğitimi ve görevi ile ilgili diğer hususlarının belirlenmesine ilişkin yasal düzenlemelerin hazırlanması aşamasında idareye yazılı ve sözlü görüş bildirmek

8. Üyelerin sorunlarının çözümünde her türlü yardımda bulunmak

9. Mesleki konularda kamuya yararlı faaliyetlerde bulunmak.

Dernek, amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıda gösterilen faaliyetlerde bulunur.

1. Üyelerinin yasalardan doğan haklarını korumak ve yeni haklar ile kazanımlar elde edebilmek için, yasama, yürütme ve yargı organları nezdinde girişimlerde bulunmak, idari birimlere gerekli başvuruları yapmak ve adli ve idari yargı mercileri önünde dava açmak, çalışmalar yapmak, görüşler açıklamak, ilgili yerlere görüş ve önerilerde bulunmak ve kamuoyuna açıklamalarda bulunmak;

2. Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, bilgi iletişimini sağlamak ve bilgi birikiminden ilgili kamu ve özel kesimleri yararlandırmak için konferans, sempozyum, panel ve kurslar düzenlemek ve sonuçlarını yayınlamak,

3. Mesleki konularda kitap, dergi, gazete ve benzeri yayınlar çıkarmak. Ekonomi, maliye ve hukuk konularında araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu araştırma sonuçlarını yazılı ve görsel medyada yayımlamak, yayınlatmak. Yaptıkları çalışmalar ile ekonomi, maliye ve hukuk alanlarında katkı sağlayan, görüş belirten kişi ve kuruluşlara ödüller vermek, ödül verilecek kişi ve kuruluşları belirlemek amacıyla komiteler yada jüriler oluşturmak.. Ekonomi, maliye, hukuk ve sosyal konularda faaliyetlerde bulunmak üzere, ulusal ve/veya uluslararası kuruluşlar ve dernekler ile işbirliği yapmak, birlikte ortak projeler hazırlamak ve bu projeleri gerçekleştirmek.

4. Üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetler ile kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak, ağır zarar gören, muhtaç olan, evlenen üyelere, ölenin eş ve çocuklarına yardımda bulunmak amacıyla sandık kurmak,

5. Üyeler ile bunların eş ve çocuklarından misafir veya öğrenci olanlara kalacak yer sağlanmasında yardımcı olmak veya bu amaçla misafirhane ve yurtlar açmak,

6. Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek ve aralarındaki yardımlaşma dayanışma ve birliği sağlamak için gezi ve geceler tertiplemek, sportif faaliyetlerde bulunmak, yarışmalar düzenlemek ve bu amaçlarla kütüphane, okuma salonu, konaklama ve dinlenme yerleri ile lokal açmak ve işletmek,

7. Yeni üyelerin alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba harcamak,

8. Dernek içinde oluşturulacak komiteler yada uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etüdler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak,

9. Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar, yardımlaşma sandığı, tüketim, kredi ve yapı kooperatifleri kurmak,

10. Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın almak, kiralamak ve satmak; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koymak, işletmek ve her türlü inşaatı yaptırmak,

11.Yardım Toplama Kanunu ile bu Ana Tüzük Hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış almak ve vermek; koşullu yada koşulsuz vasiyetleri kabul etmek.

1. Vergi Müfettişlerinin birlik ve beraberliğini, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek ve sağlamak

2. Vergi Müfettişlerinin ve mesleğinin yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak amacıyla idari birimlere gerekli başvuruları yapmak ve adli ve idari yargı mercileri önünde dava açmak

3. Mesleki bilgi birikimini ve bilgi paylaşımını artırmak

4. Mesleğin ortak gereksinimlerini gidermek

5. Meslek mensuplarının birbirleri ile ilişkilerinde mesleki kurallar ve etik değerler geliştirmek ve korumak

6. Maliye, ekonomi, muhasebe, hukuk ve diğer bilim dallarında inceleme ve araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak, bu konuda yayınlar hazırlamak

7. Vergi Müfettişlerinin mesleğe alınmaları, eğitimi ve görevi ile ilgili diğer hususlarının belirlenmesine ilişkin yasal düzenlemelerin hazırlanması aşamasında idareye yazılı ve sözlü görüş bildirmek

8. Üyelerin sorunlarının çözümünde her türlü yardımda bulunmak

9. Mesleki konularda kamuya yararlı faaliyetlerde bulunmak.

ÜYELİK

1. Derneğe; Vergi  Baş  Müfettişleri, Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları üye olabilirler.

2. Vergi Baş Müfettişliği, Vergi Müfettişliği veya Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğinden çekilme ya da emekli olma nedeniyle ayrılanlar onursal üye olabilirler.

3. Dernek üyesi bulunan Vergi Baş Müfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının, bu görevlerinden çıkarılma dışında ayrılmaları durumunda dernek üyelikleri asli üyelikten onursal üyeliğe geçer. Ancak, Vergi Müfettiş veya Vergi Müfettiş Yardımcısı, görevinden ayrıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde dernek asil üyeliğinin devam etmesi yönünde üyesi bulunduğu şube ve/veya genel merkez yönetim kuruluna başvuruda bulunursa, ilgili yönetim kurulunun olumlu görüşü ile dernek asil üyeliği devam eder.

4. Üyelik için, şube olan illerde şubelere, şube bulunmayan illerde ise Dernek Genel Merkezine yazılı başvuru yapılır.

5. Yazılı başvuruda, mesleki durumun bildirilmesi ve Tüzük hükümlerinin okunduğunun ve kabul edildiğinin belirtilmesi gerekir.

6. Başvuru dernek genel merkezine yapılmış ise Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu, şubeye yapılmış ise Şube Yönetim Kurulu tarafından en çok otuz gün içinde karara bağlanır. Sonuç ilgiliye yazı ile bildirilir. İlgili Yönetim Kurulunun kararı olumsuz ise gerekçe içermek zorundadır.

7. Üyelik sıfatının başlangıcı, yönetim kurulu karar tarihidir.

8. Şubeler kendisine yapılan üyelik başvurularından, üyeliği kabul edilenleri en geç üç gün içerisinde Dernek Genel Merkezine bildirmek zorundadır.

9. Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir.

10. Dernek organlarında görev alabilmek için üye olmak zorunludur.

11. Üyelikten çıkanlar tekrar üyelik başvurusunda bulunabilirler.

12. Üyelikten çıkarılanların, çıkarma tarihinden itibaren iki yıl, üyelik başvurusu reddedilenlerin ise red tarihinden itibaren bir yıl içerisinde üyelik başvuruları kabul edilmez.

13. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

14. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Vergi Müfettişliği mesleği ile Vergi Müfettişleri Derneğine olumlu katkısı olan kişilere fahri üyelik verebilir. Fahri üyeler, dernek organlarında görev alamaz, dernek ödentisi ödemez, oy kullanamaz, ancak genel kurula izleyici olarak katılabilirler.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÜYELİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ

1. Üyeler diledikleri zaman dernek üyeliğinden çıkabilirler.

2. Üyelikten çıkmak için yazılı başvurunun derneğe iletilmesi gerekir.

3. Üyelikten ayrılma, isteğin gerçeğe uygunluğunun yönetim kurulu tarafından saptanması ile bildirimin derneğe ulaştığı tarih itibariyle gerçekleşmiş sayılır.

4. Üyenin ölümü halinde üyeliği ölüm tarihi itibariyle kendiliğinden sona erer.

5. Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği, kaybetme tarihi itibariyle kendiliğinden sona erer.

6. Dernekten çıkan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Üyelerden;

 • Derneğin amaç ve çalışmalarına aykırı hareket edenler
 • Üyelik koşullarını taşımadıkları veya kaybettikleri anlaşılanlar;
 • Vergi Müfettişliği mesleğine yakışmayan durum ve davranışlarda bulunanlar;
 • Özürsüz olarak çalışma ve toplantılara katılmayanlar ve ilgisiz kalanlar;
 • Dernek yetkili organları tarafından verilen görevleri özürsüz olarak yapmayanlar ve görev almaktan kaçınanlar ile alınan kararlara aykırı davrananlar;
 • Derneğin onur ve saygınlığını zedeleyenler;
 • Dernek ödentilerini süresinde yatırmayanlardan, yönetim kurulu tarafından yazılı olarak yapılan uyarıya rağmen altmış gün içerisinde ödeme yapmayanlar; Üyelikten çıkarılırlar.

1. Dernek üyeliğinden çıkarma kararı, şubelerin bulunduğu yerde Şube Yönetim Kurulu kararı ile, şube bulunmayan yerlerde ise Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile olur.

2. Üyenin dernek üyeliğinden çıkarılması için durumunun değerlendirilmesi amacıyla; Üye şube üyesi ise ilgili şube başkanı veya şube yönetim kurulu üye sayısının üçte birinin; Üye doğrudan genel merkez üyesi ise dernek genel başkanı veya yönetim kurulu üye tam sayısının üçte birinin Veya dernek üyelerinden en az yedi üyenin yazılı isteği üzerine yönetim kuruluna sevk yapılabilir.

3. Yönetim Kurulu, sevk edilen üye hakkındaki kararını bir ay içerisinde verir.

4. Üyelikten çıkarma konusunda karar yeter sayısı yönetim kurulu üye tam sayısının üçte ikisidir.

5. Üyelikten çıkarma kararı ilgili kişiye yazı ile tebliğ edilir ve karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

6. Üyelikten çıkarma kararlarına karşı, çıkarılan üye kararın tebliğ tarihinden ibaren onbeş gün içerisinde yönetim kuruluna itiraz edebilir.

7. Yapılan itiraz üzerine yönetim kurulu, üyenin çalıştığı yerde görev yapan en kıdemli üç üyeden oluşacak bir Disiplin Komitesi kurar. Üyenin çalıştığı yerde yeterli sayıda dernek üyesi bulunmaması durumunda, üyenin çalıştığı yere en yakın şube veya genel merkezin bulunduğu yerde çalışan en kıdemli üyeler disiplin komitesi olarak belirlenir. Yönetim kurulu üyenin durumunu bu komiteye havale eder.

8. Disiplin komitesi, üç ay içerisinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapar ve sonucunu bir rapor halinde yönetim kuruluna sunar.

9. Yönetim kurulu, Disiplin Komitesinden gelen raporu da dikkate alarak üyenin durumunu görüşür. Yapacağı gizli oylama sonucunda üçte iki çoğunlukla çıkarma kararı alınır ise bu karar üyeye yazı ile bildirilir.

10. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bir ay içerisinde yeniden itirazda bulunup, durumunun Genel Kurulda görüşülmesini isteyebilir.

11. Yönetim Kurulu kendisine yapılan ve Genel Kurulda görüşülmesi istenilen çıkarma kararlarını ilk Genel Kurul gündemine alır ve çıkarma kararı Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır.

12. Üyelikten çıkarma kararına itiraz edilmesi, itirazın Genel kurulda görüşülüp karara bağlanıncaya kadar üyelik hak ve sorumluluklarının devamını sağlar.

13. Genel kurulda çıkarma kararı verilir ise karar kesinleşir ve üyenin kaydı Genel Kurul tarihinden itibaren silinir.

14. Genel Kurula bir ay kala üyelikten çıkarma kararı verilemez.

15. Üyelikten çıkarılan kişi üye olduğu döneme ilişkin ödentilerini ödemekle yükümlüdür. Aksi durumda yasal yollara başvurulabilir.
ÜYELERİN HAKLARI

1. Üyeler eşit haklara sahiptirler.

2. Üyeler arasında aile, cinsiyet, dil, din ırk, mesleki sınıf ve derece, mezhep, renk, sınıf ve zümre gibi herhangi bir fark gözetilemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu nedenlerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

3. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma, organlarında yer alma hakkı vardır.

4. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; vekaleten oy kullanılamaz.

5. Hiçbir üye, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

6. Ödenti borcu bulunan üyeler, üyelik haklarını kullanamaz.

7. Dernek’ten çıkan, çıkarılan veya üyeliği kendiliğinden sona erenler, Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

8. Onursal üye olanlar genel kurullarda toplantı ve görüşmelere katılmakla birlikte oy kullanamazlar, yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, bu organlar dışında oluşturulacak çalışma ve danışma organ ve komitelerinde görev alabilirler.

 

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Onursal üyeler hariç, her üye, aylık ödentiyi ödemekle yükümlüdür.

2. Onursal üyeler istemeleri halinde aylık ödentiyi ödeyebilirler.

3. Aylık ödentiler ilgili olduğu ay içinde ödenir.

4. Üye isterse, içinde bulunulan yılın son ayına kadar olan ödentiyi bir seferde ödeyebilir.

5. Üyeler dernek amaçları doğrultusunda çalışmak, dernek organları tarafından alınan kararlara uymak, dernek organları tarafından verilen görevleri yapmak ve vergi müfettişliğinin ve dernek üyeliğinin vakarına yakışır davranışlarda bulunmak zorundadırlar.

DERNEK GELİRLERİ

1. Üyelik Ödentileri,

 • Dernek, Giriş Ödentisi adı altında bir kereye mahsus olmak üzere ödenti alabilir,
 • Dernek Üyelerinden Aylık Üyelik Ödentisi adı altında sürekli olarak ödenti alır.
 • Dernek üyelik ödentisi ile derneğe giriş ödentisi Dernek Genel Merkez Yönetim kurulu tarafından oy çoğunluğu ile belirlenir.
 • Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu derneğe giriş ödentisi alınmaması yönünde karar alabilir.
 • Dernek şubeleri, şube üyelerinden Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda üyelik ödentisi alırlar.
 • Şube üyeleri, ödentilerini şubeye öderler.
 • Onursal üyeler isterlerse aylık üyelik ödentisi ödeyebilirler.

2. Dernek amacına yönelik faaliyetler sonucu elde edilen gelirler,

3. Dernek malvarlığından elde edilen gelirler,

4. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5. Dernekçe kurulacak sandık ve lokallerden sağlanacak gelirler,

6. Bağış ve yardımlar,

7. Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

8. Yayınlar, Üyelere verilecek hediyelik eşyalardan (kimlik kartı, rozet ve anahtarlık gibi) elde edilecek gelirler,

9. Banka faizleri, yatırım ve fon gelirleri,

10. Diğer gelirler.

 

GELİRLERİN TOPLANMASINDA YÖNTEM

1. Gelirler alındı belgesi ile toplanır.

2. Gelirlerin Bankalar aracılığı ile toplanması durumunda banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

3. Gelirlerin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

4. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar Dernekler Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür ve düzenlenir.

5. Gelirleri toplayacak kişiler, yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

6. Kasada, yönetim kurulunun ihtiyaçları gözeterek belirleyeceği miktarı geçmeyecek nakit bulunur.

7. Paraların, yönetim kurulunca açılacak banka veya bankalardaki hesaplara yatırılması zorunludur.

8. Yardım ve bağışların kabulü, yönetim kurulu kararına bağlıdır. Yönetim kurulu, karar alırken, yardım veya bağış yapanın sıfat ve konumunu, yapılan yardım veya bağışın derneğin amaç ve ilkeleriyle bağdaşıp bağdaşmadığını titizlikle inceler.

9. Dernek gelirleri, giderleri ve bu konuda izleyeceği yöntemde, Dernekler Yönetmeliği hükümlerine uyar.

10. Dernek genel merkez yönetim kurulu gerekli görülen hallerde bankalar veya benzeri finans kuruluşlarından yasalar çerçevesinde kredi kullanabilir.

11. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

12. Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel Yasalarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

DERNEĞİN GİDERLERİ VE HARCAMA YÖNTEMİ

1. Dernek amaç ve faaliyetleri için mevzuatın ve Tüzük hükümlerinin yasaklamadığı her türlü gideri yapabilir.

2. Derneğin, her yıl sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerindeki bütün giderleri için yönetim kurulunun kararı gerekir.

3. Bankalardan çekilecek paralarla ilgili olarak düzenlenen belgeler, Dernek Başkanı-Sayman veya Genel Sekreter – Sayman tarafından birlikte imzalanır.

4. Dernek giderleri, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.

5. Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu düzenlenir.

6. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır.

7. Gider belgeleri, dernek tarafından bastırılır.

8. Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

KABUL EDİLEMEYECEK YARDIMLAR

1. Dernek, yardım kabul edilmesi kanunen yasaklanmış kişi ve/veya kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez.

2. Dernek yardım kabul etmesi yasaklanmış kişi ve/veya kuruluşlara her hangi bir yardımda bulunamaz.

 

MERKEZ VE ŞUBE ARASI MALİ İLİŞKİLER

1. Şubeler üyelerinden tahsil ettikleri aylık üyelik ödentilerinin @’ını (yüzde kırk) Dernek Genel Merkezine göndermek zorundadır.

2. Şubeler birbirinden borç alıp veremezler.

3. Dernek Genel Merkezi, mali sıkıntısı olan şubelere mali kaynak yaratarak faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olacağı gibi şube mali kaynaklarını Genel Merkez ve diğer bir şube ihtiyacı içinde kullanabilir.

 

ÜCRET VE YOLLUK

1. Dernek genel merkez ve şubelerin yönetim ve denetim kurullarında görev yapan üyelere, bu görevlerinden dolayı her hangi bir ücret ödemesi yapılamaz.

2. Dernek genel merkez ve şube yönetim ve denetim kurul üyeleri ile delegelere, dernekten veya dışarıdan görev verilenlere, görevlerinin zorunlu kıldığı seyahatler için her yıl Bütçe kanunlarında tespit edilen en yüksek Devlet memuru harcırahı tutarında günlük harcırah verilebilir.

3. Dernek genel merkezinde veya şube merkezlerinde yapılacak genel kurul ve/veya diğer toplantılar için üyelere, ikamet yerleri ile toplantı yeri arasındaki yol giderleri genel merkez ve/veya ilgili şube tarafından ödenebilir.

4. Ödemeler ilişkin, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

DEFTER VE KAYITLAR

1. Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.

2. Bu defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

 

TAŞINMAZ MAL EDİNME

1. Dernek genel merkez yönetim kurulu, dernek genel kurulundan almış olduğu yetkiyle taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir.

2. Dernek genel merkezi tarafından satın alınan, bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde merkezin bulunduğu mülki idare amirliğine bildirimde bulunulmalıdır.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

1. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır.

2. Tüzük değişikliği; genel kurul gündeminde yer almışsa veya genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak genel kurulda görüşülebilir.

3. Tüzük değişikliği kararı, toplantıya katılan üyelerin üçteiki (2/3) çoğunluğu ile alınır.

1. Genel Kurul Kararıyla Fesih:

 • Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.
 • Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.
 • İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamak üzere fesih konusu görüşülebilir.
 • Derneğin feshi kararının, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

2. Derneğin, Genel Kurul kararıyla fesih veya herhangi bir şekilde sona ermesi halinde tüm mal varlığı;

 • Genel kurulun belirteceği yere devredilir.
 • Genel kurulda yer belirtilmemiş ise “Vergi Müfettişleri Vakfı’na devredilir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü hükümleri için veya gerekli gördüğü diğer hallerde yönetmelik hazırlayabilir.

Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.